banjo

Billedskole

Banjo er en billedskole med god stemning og et højt ambitionsniveau om at formidle samtidskunst til alle fra 3-100+.

Vores mål er gennem kunst at styrke og inspirere borgerne primært med afsæt i samtidskunsten.

Foreningen Banjo Billedskoles bestyrelse består af:

formand Nina Wengel - billedkunstner

kasserer Bente Ebbesen - cand.mag. i kunsthistorie, design og dansk

bestyrelsesmedlem Oliver Schulz - pædagogisk afdelingsleder på Lundehusskolen

bestyrelsesmedlem Thomas Andersen - fotograf og kurator og far til medlem

 

Vi er medlem af landsforeningen for Børn, Kunst og Billeder

http://www.bornkunstogbilleder.dk

 

Vedtægter for Banjo Billedskole

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Banjo Billedskole, forkortet Banjo.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Banjo Billedskole er en forening, der først og fremmest har til formål at være et fritidstilbud til børn i alderen fra 3 til 17 år.

Tillige udbyder Banjo Billedskole også enkelte billedkunstneriske aktiviteter til voksne.

 

Stk. 2. Banjo er et alternativ til målstyret undervisning og et rart sted at være.

Her er uhøjtideligt med tid til fordybelse og fri leg.

Vi prioriterer en sjov proces fremfor et fint produkt, lyst fremfor præstation.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at alle medlemmer har det rart, så fokus kan holdes på den kreative udfoldelse og arbejdet med samtidskunsten.

 

Stk. 3. Banjo Billedskole opfatter samtidskunsten som en meningsfuld og meningsskabende spejling af tanker og overvejelser i og om vores samtid. Med afsæt i samtidskunsten er det foreningens formål at styrke medlemmernes interesse og forståelse for billedkunst og billedkunstneriske processer samt styrke deres glæde ved at udtrykke sig billedkunstnerisk. Gennem dette arbejde er det intentionen, at medlemmerne også får indblik i samtidskunsten og dens mulighed for at påvirke tanker og overvejelser, mennesker og samfund.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. For at deltage i foreningens aktiviteter skal man være medlem. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved betaling af kontingent. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Medlemskabet ophører ved udmeldelse.

Stk. 4. Kontingentet opkræves halvårigt.

Stk. 5. Undervisere samt bestyrelsesmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i april måned og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelsen foregår pr. e-mail.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har gyldigt medlemskab. Medlemmer under 18 år repræsenteres dog af en forældre. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent og referent

2.     Bestyrelsens beretning

3.     Godkendelse af årsregnskab

4.     Behandling af indkomne forslag

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Godkendelse af budget

7.     Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og kasserer

8.     Valg af revisor

9.     Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.               

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest fire uger efter anmodningen.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. Indkaldelsen foregår via e-mail.

§ 6. Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer og konstituerer sig selv med formand og kasserer, senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Stk. 3. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger – og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede.

§ 7. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af en uvildig revisor, ikke nødvendigvis professionel, som vælges på generalforsamlingen.

Stk. 5. Foreningens midler anvendes til de i §2 nævnte formål.

Stk. 6. Finansieringen af foreningens aktiviteter udgøres af medlemskontingent, offentlige kulturelle tilskud samt evt. privat sponsorering mm.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 2. For at opløse foreningen kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget herom. Opløsningen skal konfirmeres på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer for at have virkning.

Stk. 3. Foreningens eventuelle formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 6. juni 2016.

Ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 23. november 2016

Ændringer vedtaget på foreningens generalforsamling, d. 29. juni 2017

banjo-jo